Công vụ và thư của các sứ đồ - Tiếng Việt - Bản Dịch 2011

一样的方便吗?
告诉一间同系的BSF组成员约www.bsfonline.org
分享的秘密!